Tag: code layout

Tìm hiểu CSS Selector cơ bản

Tìm hiểu CSS Selector cơ bản

Với ID thì trong mỗi trang web nó là duy nhất nên thông thường chúng ta hay dùng nó ở những vị trí không có tính chất lặp đi lặp lại nhiều lần CSS Selector đóng vai trò rất quan