Tag: display

Tìm hiểu các thuốc tính của display trong CSS

Tìm hiểu các thuốc tính của display trong CSS

Inline Là cách hiển thị trên một hàng và chiều rộng của thẻ đó sẽ phụ thuộc vào nội dung bên trong của thẻ. Vì vậy nhiều thẻ có thể nằm trên cùng một hàng và một số thuộc tính