Tag: float

Tìm hiểu thuộc tính float trong CSS

Tìm hiểu thuộc tính float trong CSS

Sử dụng thẻ div (hoặc các thẻ header, footer trong HTML5) kết hợp với float:left – float:right để chia thành các vị trí như trong giao diện. Thuộc tính Float trong CSS đóng vai trò rất quan trọng trong việc