Tag: menu dọc hai cấp

CSS xây dựng menu dọc hai cấp

CSS xây dựng menu dọc hai cấp

Vấn đề của chúng ta là sử dụng thêm CSS để tô màu cho chúng và ẩn luôn menu con, chỉ khi nào hover chuột vào menu cha nào thì menu con đó mới hiển thị. Vậy là chúng ta