Tag: position fixed trong css

Tìm hiểu thuộc tính position fixed trong CSS

Tìm hiểu thuộc tính position fixed trong CSS

Theo mặc định thì Fixed sẽ lấy luôn cửa sổ trình duyệt làm nơi để làm chuẩn. Nhưng nếu các thẻ cha của nó có khai báo position: relative thì nó sẽ lấy thẻ cha đó chứ không lấy của