Tag: position

Tìm hiểu thuộc tính position trong CSS

Tìm hiểu thuộc tính position trong CSS

Ta có thể ví relative như một cái khung và absolute là một hòn bi di chuyển bên trong cái khung nên nó có thể lăn tới bất kì vị trí nào, thậm chí nó có thể lăn ra bên