Tag: thuộc tính After và Before

Tìm hiểu 2 thuộc tính After và Before trong CSS

Tìm hiểu 2 thuộc tính After và Before trong CSS

Rõ ràng trong HTML mình chỉ có dòng “Chào mừng bạn đến với” vậy mà khi chạy lên lại xuất hiện dòng “Chào mừng bạn đến với freetuts.net”. Trong CSS có hai thuộc tính dùng để bổ sung thành phần