Tag: thuộc tính định dạng cho Text

Một số thuộc tính định dạng cho Text

Một số thuộc tính định dạng cho Text

Nếu bạn muốn một thẻ nào đó luôn luôn hiển thị in hoa hoặc luôn luôn hiển thị in thường mặc dù ta nhập vào là hoa hay thường thì sử dụng thuộc tính text-transform. CSS cung cấp cho chúng