Tag: thuộc tính padding

Tìm hiểu thuộc tính margin – padding trong CSS

Tìm hiểu thuộc tính margin - padding trong CSS

Khi sử dụng thuộc tính margin thì sẽ không ảnh hưởng tới chiều rộng của đối tượng HTML, nghĩa là nếu bạn thiết lập chiều rộng width:100px và margin:20px thì lúc chiều rộng của đói tượng so với lề là