Tag: tìm hiểu thuộc tính float

Tìm hiểu thuộc tính float trong CSS

Tìm hiểu thuộc tính float trong CSS

Sử dụng thẻ div (hoặc các thẻ header, footer trong HTML5) kết hợp với float:left – float:right để chia thành các vị trí như trong giao diện. Thuộc tính Float trong CSS đóng vai trò rất quan trọng trong việc