Tag: ý tưởng thiết kế

Lên ý tưởng khi thiết kế website

Lên ý tưởng khi thiết kế website

Sau khi kiểm duyệt ý tưởng, bạn phát triển ý tưởng đó thành tổng thể hoàn chỉnh. Trước hết bạn chọn bao nhiêu thành phần sẽ có trong tổng thể và đó là những thành phần nào. 1. Chọn ý