Tag: z-index

Tìm hiểu thuộc tính z-index trong CSS

Tìm hiểu thuộc tính z-index trong CSS

Thuộc tính z-index được sinh ra nhằm giải quyết cấp độ hiển thị của các thẻ HTML lên trình duyệt Browser, hay nói cách khác z-index giống như đánh số thứ tự hiển thị, thẻ nào có z-index cao thì